Projekty Unijne

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UDG-PBE.06.2021/047

Uczestnictwo spółki ORPLAST w międzynarodowych targach AMBIENTE 2023 we Frankfurcie nad Menem

Projekt dotyczy uczestnictwa spółki w działaniach promocyjnych przewidzianych w projekcie grantowym „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. Celem projektu jest uczestnictwo ORPLAST w międzynarodowych targach branżowych AMBIENTE 2023 we Frankfurcie nad Menem w dniach 3-7 lutego 2023 r. w celu:

– promowania oferty spółki ORPLAST, która ma szansę stać się rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, 

– zwiększenia eksportu produktów,

– ugruntowania proeksportowej pozycji spółki ORPLAST, która pozwoli wyjść z ofertą na rynki zagraniczne,

– promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

Beneficjent:

ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Numer wniosku o dofinansowanie:

UDG-PBE.06.2021/047

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Grant w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Wartość projektu:

172.244,29 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

80.000,00 zł

POIR.03.02.02-00-2690/20

Wdrożenie technologii wytwarzania pojemników z tworzyw sztucznych III-generacji.

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych i zleconych prac B+R, które umożliwią optymalizację procesów produkcyjnych oraz podniesienie stopnia automatyzacji i powtarzalności procesów wytwarzania i montażu elementów pojemników a także pozwolą na wdrożenie nowych serii produktów wysokiej jakości – III-generacji. Rozwój produkcji pojemników do przechowywania w kierunku zwiększania funkcjonalności jak i jakości, stał się przyczyną większego zainteresowania konsumentów produktami wyższej jakości. Cechą charakterystyczną pojemników do przechowywania z tworzyw sztucznych są w szczególności ich funkcje porządkowania, składowania rzeczy oraz ochrony zawartości.

Korzyści z realizacji projektu:

  • zwiększenie sprzedaży na rynkach europejskich,
  • eliminacja czasochłonnych prac ręcznych,
  • automatyzacja procesu technologicznego od surowca do wyrobu gotowego,
  • wzrost przychodów z realizacji projektu.


Efektem rynkowym realizacji tej inwestycji będzie nowa linia produktowa pojemników III-generacji, wzrost przychodów, wzrost konkurencyjności i szansa na rozwój sprzedaży na nowych rynkach zagranicznych oraz rynku krajowym.

Beneficjent:

ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Numer wniosku o dofinansowanie:

POIR.03.02.02-00-2690/20

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:

3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie:

3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu:

16.730.000,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

7.528.500,00 zł

POIR.03.03.03-22-0167/20

Rozwój eksportu firmy ORPLAST

Projekt dotyczy uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży Budowy i wykańczania budowli w celu promowania oferty firmy ORPLAST, która ma szansę stać się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki. Przedmiot projektu dotyczy rodzaju działalności PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Rynki, na których będą prowadzone działania w projekcie:
Stany Zjednoczone, Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabski

Działania obejmują uczestnictwo w imprezach targowych w charakterze wystawcy oraz w misjach wyjazdowych. Zakres uwzględnia także promocję na pozaunijnych rynkach perspektywicznych – Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Beneficjent:

ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Numer wniosku o dofinansowanie:

POIR.03.03.03-22-0167/20

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie:

3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wartość projektu:

706.100,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

423.660,00 zł

RPPM.02.02.01-22-0198/17

Poprawa ekoefektywności procesów produkcyjno-logistycznych w przedsiębiorstwie ORPLAST.

Realizacja projektu zakłada wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa Orplast rozwiązań ekoefektywnych, poprzez rozbudowę infrastruktury i unowocześnienie składników majątku trwałego. Poprawa ekoefektywnosci zostanie osiągnięta dzięki redukcji w procesach produkcyjnych: materiałochłonności, transportochłonności, energochłonności.

Realizacja projektu zakłada zakup środków trwałych, które będą kompleksowo zintegrowane z procesem produkcyjnym: system transportu automatycznego typu AGV, roboty trawersowe montowane na obecnych maszynach produkcyjnych.

Efektem realizacji projektu będzie m.in.: redukcja odpadów produkcyjnych, optymalizacja tras transportu obsługującego proces produkcyjny, w wyniku których nastąpi redukcja transportochłonności i energochłonności, zmniejszenie ilości emitowanych szkodliwych substancji do środowiska, większa wydajność produkcji, przy pomocy tych samych zasobów technicznych poprzez optymalizację występowania przerw produkcyjnych.

Beneficjent:

ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Numer wniosku o dofinansowanie:

RPPM.02.02.01-22-0198/17

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie:

2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Poddziałanie:

2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość projektu:

2 447 700,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

786.050.00 zł

RPPM.02.02.01-22-0202/17

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Planowania i Optymalizacji Produkcji w firmie ORPLAST.

Projekt obejmuje wdrożenie w działalności ORPLAST zaawansowanych rozwiązań TIK w postaci Zintegrowanego Systemu Planowania i Optymalizacji Produkcji. System wpłynie na poprawę efektywności planowania oraz optymalizację przebiegu procesów produkcyjnych wraz z kontrolą ich realizacji na następujących poziomach: kontrola i optymalizacja procesu wytwarzania produktów na poziomie technologicznym; planowanie, optymalizacja oraz poprawa efektywności procesów produkcyjnych; kontrola i poprawa efektywności realizacji procesów produkcyjnych, a także usprawnienie rozliczania produkcji.

Beneficjent:

ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie:

2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne 

Poddziałanie:

2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość projektu:

2 012 784.30 zł 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

646 381.95 zł

POIR.02.01.00-00-0268/16

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych i technologicznych w firmie ORPLAST.

Projekt polega na realizacji inwestycji mającej na celu rozwój działalności firmy ORPLAST poprzez utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Kierunek działalności badawczo-rozwojowej firmy to doskonalenie procesów produkcyjnych poprzez prototypowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W wyniku realizacji inwestycji w budowę pomieszczeń centrum B+R oraz wyposażenia prototypowni i stanowisk badawczych Wnioskodawca, firma ORPLAST, zdywersyfikuje swoją działalność o działalność badawczo-rozwojową, którą ukierunkuje w określone obszary badawcze. W wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych firma wdroży innowacyjność procesową w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
Działalność badawczo-rozwojowa obejmie badania przemysłowe i prace rozwojowe w obszarach: projektowania, modelowania, automatyzacji, prototypowania, badań i pomiarów, a efekty prowadzonych prac są innowacyjne.

Beneficjent:

ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:

2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wartość projektu:

11 976 510.00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

3 861 900.00 zł

POIR.03.02.01-22-0013/16

Wdrożenie na rynek innowacyjnych segregatorów biurowych z tworzyw sztucznych o podwyższonych właściwościach mechanicznych.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w aktywa materialne celem wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, które przeprowadzone były samodzielnie przez Orplast oraz na jego zlecenie przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, w tym jednostki z sektora nauki. Efektem przeprowadzonych prac jest opracowanie nowego produktu zaspokajającego widoczne potrzeby rynku oraz odbiorców, wraz z innowacyjną technologią jego wytwarzania. Nowy produkt, w postaci segregatorów biurowych z tworzyw sztucznych, cechować się będzie niedostępnymi dotychczas na rynku funkcjonalnościami, w tym unikatową, zamykaną budową oraz podwyższoną wytrzymałością mechaniczną, co z pewnością przełoży się na wysokie zainteresowanie odbiorców rynkowych.

Rezultatem realizacji projektu będzie cała gama segregatorów biurowych, produkowanych w różnych rozmiarach, ale o ujednoliconym designie oraz konstrukcji, tworzących spójną rodzinę produktową. Produkty wytwarzane będą w oparciu o rozwiązania zgłoszone do ochrony prawnej w ramach zgłoszenia patentowego P.418154 oraz zgłoszenia wzoru użytkowego W.125415. W okresie realizacji projektu zostaną zakupione, odebrane oraz zainstalowane, bądź wytworzone, zostaną niezbędne elementy linii produkcyjnej: maszyny wtryskowe, formy wtryskowe, roboty manipulujące, linie montażowe oraz linia do recyclingu. Projekt cechować będzie się pozytywnym wpływem na środowisko naturalne oraz politykę równych szans i niedyskryminacji.

Beneficjent:

Orplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:

3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie:

3.2.1. Badania na rynek

Wartość projektu:

14 580 660,86 zł 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

5 824 068.80 zł

POIR.03.02.02-00-0476/16

Wdrożenie na rynek innowacyjnej technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, o zwiększonych cechach funkcjonalnych.

Projekt przedsiębiorstwa ORPLAST Jerzy Orlikowski Spółka Jawna polega na wdrożeniu opracowanej w ramach przeprowadzonych oraz zleconych przez firmę prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej technologii produkcji, dzięki której możliwe stanie się uruchomienie produkcji nowych wyrobów w postaci pojemników z tworzyw sztucznych o niespotykanych dotychczas właściwościach funkcjonalno-użytkowych, oraz wysokowydajnych parametrach mechanicznych. Wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów poprzedzone zostało dogłębną analizą rynku zbytu, dzięki której firma ORPLAST była w stanie zidentyfikować potrzeby zarówno obecnych jak i potencjalnych odbiorców.

Dzięki swojej długoletniej działalności w branży tworzyw sztucznych, firma ORPLAST była zdolna opracować koncepcję linii technologicznej, umożliwiającej produkcję pojemników z tworzyw sztucznych, które poprzez swoje parametry mechaniczne (lekkość, grubość ścianki, przejrzystość), cechy funkcjonalno-użytkowe (klips będący zawiasem, uchylna pokrywka, uniwersalny design rodziny opakowań, kółka jezdne, rączki), ale przede wszystkim dodanie aktywnej funkcji antybakteryjnej, możliwej do osiągnięcia poprzez dodanie środka zawierającego nanocząstki metali, odróżniać się będą od produktów konkurencyjnych. Nowy produkt stanowić będzie przełom w branży opakowań, którego uzyskanie nie byłoby możliwe bez zastosowania wdrażanej, innowacyjnej technologii produkcji. Inwestycja wpisuje się również w realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

Beneficjent:

ORPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:

3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie:

3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu:

11 710 463,63 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

5 704 878,51 zł