Projekty

Unijne

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Orplast
Orplast
Orplast

RPPM.02.02.01-22-0198/17

Poprawa ekoefektywności procesów produkcyjno-logistycznych w przedsiębiorstwie ORPLAST.

Beneficjent: Orplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0198/17

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne 
Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość projektu: 2 447 700,00 zł 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 786.050.00 zł

Realizacja projektu zakłada wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa Orplast rozwiązań ekoefektywnych, poprzez rozbudowę infrastruktury i unowocześnienie składników majątku trwałego. Poprawa ekoefektywnosci zostanie osiągnięta dzięki redukcji w procesach produkcyjnych: materiałochłonności, transportochłonności, energochłonności.
Realizacja projektu zakłada zakup środków trwałych, które będą kompleksowo zintegrowane z procesem produkcyjnym: system transportu automatycznego typu AGV, roboty trawersowe montowane na obecnych maszynach produkcyjnych.
Efektem realizacji projektu będzie m.in.: redukcja odpadów produkcyjnych, optymalizacja tras transportu obsługującego proces produkcyjny, w wyniku których nastąpi redukcja transportochłonności i energochłonności, zmniejszenie ilości emitowanych szkodliwych substancji do środowiska, większa wydajność produkcji, przy pomocy tych samych zasobów technicznych poprzez optymalizację występowania przerw produkcyjnych.

RPPM.02.02.01-22-0202/17

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Planowania i Optymalizacji Produkcji w firmie ORPLAST.

Beneficjent: Orplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne 
Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość projektu: 2 012 784.30 zł 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 646 381.95 zł

Projekt obejmuje wdrożenie w działalności ORPLAST zaawansowanych rozwiązań TIK w postaci Zintegrowanego Systemu Planowania i Optymalizacji Produkcji. System wpłynie na poprawę efektywności planowania oraz optymalizację przebiegu procesów produkcyjnych wraz z kontrolą ich realizacji na następujących poziomach: kontrola i optymalizacja procesu wytwarzania produktów na poziomie technologicznym; planowanie, optymalizacja oraz poprawa efektywności procesów produkcyjnych; kontrola i poprawa efektywności realizacji procesów produkcyjnych, a także usprawnienie rozliczania produkcji.

POIR.02.01.00-00-0268/16

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych i technologicznych w firmie ORPLAST.

Beneficjent: Orplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wartość projektu: 11 976 510.00 zł 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 861 900.00 zł

Projekt polega na realizacji inwestycji mającej na celu rozwój działalności firmy ORPLAST poprzez utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Kierunek działalności badawczo-rozwojowej firmy to doskonalenie procesów produkcyjnych poprzez prototypowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W wyniku realizacji inwestycji w budowę pomieszczeń centrum B+R oraz wyposażenia prototypowni i stanowisk badawczych Wnioskodawca, firma ORPLAST, zdywersyfikuje swoją działalność o działalność badawczo-rozwojową, którą ukierunkuje w określone obszary badawcze. W wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych firma wdroży innowacyjność procesową w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
Działalność badawczo-rozwojowa obejmie badania przemysłowe i prace rozwojowe w obszarach: projektowania, modelowania, automatyzacji, prototypowania, badań i pomiarów, a efekty prowadzonych prac są innowacyjne.

POIR.03.02.01-22-0013/16

Wdrożenie na rynek innowacyjnych segregatorów biurowych z tworzyw sztucznych o podwyższonych właściwościach mechanicznych.

Beneficjent: Orplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
Poddziałanie: 3.2.1. Badania na rynek

Wartość projektu: 14 580 660,86 zł 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 824 068.80 zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w aktywa materialne celem wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, które przeprowadzone były samodzielnie przez Orplast oraz na jego zlecenie przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, w tym jednostki z sektora nauki. Efektem przeprowadzonych prac jest opracowanie nowego produktu zaspokajającego widoczne potrzeby rynku oraz odbiorców, wraz z innowacyjną technologią jego wytwarzania. Nowy produkt, w postaci segregatorów biurowych z tworzyw sztucznych, cechować się będzie niedostępnymi dotychczas na rynku funkcjonalnościami, w tym unikatową, zamykaną budową oraz podwyższoną wytrzymałością mechaniczną, co z pewnością przełoży się na wysokie zainteresowanie odbiorców rynkowych. Rezultatem realizacji projektu będzie cała gama segregatorów biurowych, produkowanych w różnych rozmiarach, ale o ujednoliconym designie oraz konstrukcji, tworzących spójną rodzinę produktową. Produkty wytwarzane będą w oparciu o rozwiązania zgłoszone do ochrony prawnej w ramach zgłoszenia patentowego P.418154 oraz zgłoszenia wzoru użytkowego W.125415. W okresie realizacji projektu zostaną zakupione, odebrane oraz zainstalowane, bądź wytworzone, zostaną niezbędne elementy linii produkcyjnej: maszyny wtryskowe, formy wtryskowe, roboty manipulujące, linie montażowe oraz linia do recyclingu. Projekt cechować będzie się pozytywnym wpływem na środowisko naturalne oraz politykę równych szans i niedyskryminacji.

POIR.03.02.02-00-0476/16

Wdrożenie na rynek innowacyjnej technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, o zwiększonych cechach funkcjonalnych.

Beneficjent: Orplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
Poddziałanie: 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu: 11 710 463,63 zł 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 704 878,51 zł

Projekt przedsiębiorstwa ORPLAST Jerzy Orlikowski Spółka Jawna polega na wdrożeniu opracowanej w ramach przeprowadzonych oraz zleconych przez firmę prac badawczo-rozwojowych innowacyjnej technologii produkcji, dzięki której możliwe stanie się uruchomienie produkcji nowych wyrobów w postaci pojemników z tworzyw sztucznych o niespotykanych dotychczas właściwościach funkcjonalno-użytkowych, oraz wysokowydajnych parametrach mechanicznych. Wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów poprzedzone zostało dogłębną analizą rynku zbytu, dzięki której firma ORPLAST była w stanie zidentyfikować potrzeby zarówno obecnych jak i potencjalnych odbiorców. Dzięki swojej długoletniej działalności w branży tworzyw sztucznych, firma ORPLAST była zdolna opracować koncepcję linii technologicznej, umożliwiającej produkcję pojemników z tworzyw sztucznych, które poprzez swoje parametry mechaniczne (lekkość, grubość ścianki, przejrzystość), cechy funkcjonalno-użytkowe (klips będący zawiasem, uchylna pokrywka, uniwersalny design rodziny opakowań, kółka jezdne, rączki), ale przede wszystkim dodanie aktywnej funkcji antybakteryjnej, możliwej do osiągnięcia poprzez dodanie środka zawierającego nanocząstki metali, odróżniać się będą od produktów konkurencyjnych. Nowy produkt stanowić będzie przełom w branży opakowań, którego uzyskanie nie byłoby możliwe bez zastosowania wdrażanej, innowacyjnej technologii produkcji. Inwestycja wpisuje się również w realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.